Nagranie XXXIX Nzw. sesji Rady Gminy


Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Świerklaniec nagranie XXXIX z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy jest już dostępne na stronie Stowarzyszenia SPIRIL.

Przebieg sesji Rady Gminy, został zarejestrowany przez pracowników Urzędu Gminy (za pomocą sprzętu należącego do Gminy).

http://www.spiril.org -> Samorząd -> Kadencja 2010-2014 bezpośredni link http://www.spiril.org/?s=sam&q=l&d=20130709msobczak

dlaczego radni milczą?

9 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący informacji wójta na temat sposobu wdrożenia w gminie tzw. ustawy śmieciowej. Wysłuchując przebieg obrad naszły mnie refleksje, którymi pragnę podzielić się z czytelnikami tego forum. Pierwsza z nich dotyczy wypowiedzi wójta, który poinformował Radę, że w stosunku do osób, które będąc do tego zobowiązane, nie złożyły tzw. deklaracji śmieciowej, nie zostały wydane z urzędu decyzje ustalające wysokość opłat. Zdaniem wójta postępuje on tak ponieważ (cytat) jest to "korzystne dla mieszkańca". Zastanawiające jest, że na tą wypowiedź nie zareagował żaden radny. Takie postępowanie jest bowiem ewidentnym naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapisy tej ustawy stanowią jednoznacznie jakie są obowiązki Rady Gminy i jakie są obowiązki wójta. Art. 6m ust. 1 ww. ustawy stanowi bowiem: "Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Z kolei przepis Art. 6o tejże ustawy stanowi: "W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...".
Ustawa nakłada zatem bezwarunkowy obowiązek wydania takiej decyzji a naruszanie ustaw to grzech ciężki dla urzędnika piastującego każdy urząd, nawet wójta gminy Świerklaniec.
Poza tym takie zaniechanie wydania decyzji jest być może korzystne dla mieszkańca, który nie składa takiej deklaracji ale jest niekorzystne dla wszystkich tych mieszkańców którzy takie deklaracje złożyli. Myślę, że tego nie trzeba uzasadniać.!?

r.orzech

Milczenie radnych

Panie Mirosławie milczenie radnych jest w tym przypadku przyzwoleniem na nie składanie deklaracji. Stąd mój apel do mieszkańców gminy, wycofajmy wszyscy nasze deklaracje śmieciowe bo to dla nas jest korzystne!!!!!Tak powiedział WÓJT a przecież on nigdy się nie myli!!!! To tak samo jak z kanalizacją, tylko nieliczni płacą za wywóz nieczystości z szamb reszta to wypuszcza gdzie się da i nie da, a ponieważ jest na to zgoda władz czytaj WÓJTA to po co płacić za kanalizację!!!!!!! A WÓJT uważa że tak powinno być!!!! Aby była jasność płacę zarówno za szambo jak i zapłaciłem za śmieci, choć wcześniej deklarowałem na tym forum że tego nie zrobię. Ale śmieci zostały odebrane w terminie a worki do segregacji dostarczone z poślizgiem ale zawsze.. zdążyli przed terminem zapłaty. Dlatego my wszyscy naiwni lub jak ja uważam PRAWORZĄDNI mieszkańcy płacimy takie stawki jakie płacimy aby przyszły elektorat wójta płacić nie musiał!!!!

msobczak

cd. milczenia

To jeszcze jeden temat na który nasi milczący radni nie zwrócili żadnej uwagi.
W przyjętej w grudniu ub. roku uchwale Rady Gminy nr XXXI/249/12 znajdziemy słownik pojęć jakimi ten Regulamin się posługuje. Wśród nich znalazło się również określenie "gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów". Radni uznali, że przez to określenie rozumie się "wyznaczone miejsce posiadające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy..... w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Okazuje się, że tym miejscem z łatwym dostępem dla mieszkańców gminy jest wysypisko śmieci w Rybnej! Według mapy Googla oddalone o 13 km od Świerklańca, do którego dojazd samochodem zajmuje 20 minut! Jeśli któryś z naszych mieszkańców pojedzie oddać do tego punktu wyselekcjonowane odpady, żeby nie koniecznie musiał czekać cały miesiąc aż odbierze je Remondis spod domu to powinien dostać nagrodę wójta Flakusa za poświęcenie. Obawiam się, że po drodze do Rybnej będzie wiele miejsc gdzie takie worki z odpadami można porzucić a chyba nie taki był cel wprowadzenia nowej ustawy. Poza tym w Świerklańcu mamy jedną z najwyższych opłat za wywóz odpadów komunalnych w powiecie to może chociaż w tej opłacie punkt SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów na terenie gminy nam będzie przysługiwał!?

r.orzech

cd.

Odpady mamy wozić do Rybnej, dodatkowe worki można odebrać w godzinach 8-13 w moim przypadku aby z tego skorzystać muszę stracić dzień urlopu,koszty jedne z wyższych w regionie - sponsoring części niepłacących.