Zanim zabierzesz głos - przeczytaj


            

         Informuję, że wpisy na forum SWIERKLANIEC.INFO - "Portal" pomimo tego, że ktoś może uważać inaczej NIE SĄ ANONIMOWE. Uprzejmie proszę o respektowanie regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz netykiety.

          Każdorazowe naruszenie art. 212 Kodeksu Karnego w przypadku wystąpienia regresyjnego do Administratora Portalu spowoduje automatyczne przekazanie danych osób dokonujących wpisów o wysokim stopniu obraźliwości.

         Należy przy tym wskazać, iż z oczywistych powodów jedynie Administrator Portalu może takich informacji udzielić, a równocześnie w związku z faktem podejrzenia popełnienia przestępstwa przez użytkownika/użytkowników Portalu Administrator jest do tego zobowiązany na zasadzie art. 23 i 29 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wobec celu dla jakiego mają one posłużyć. Należy w tym miejscu przywołać orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2009r., Sygn. akt: II SA/Wa 1570/08, zgodnie z tezą którego "za uzasadnione żądanie udostępnienia danych osobowych uznaje się ich uzyskanie w celu dochodzenia swoich praw przed sądem czy wykonywania orzeczeń np. prowadzenia postępowania egzekucyjnego, gdy dane te dotyczą pozwanego lub dłużnika."

Wobec powyższego oświadczam, że Administrator Portalu bez najmniejszej zwłoki takie dane przekaże.

 

Administrator